Yugo Yoga ispred muzeja istorije Jugoslavije

Media_httpwwwmijrspic_uepnd
via mij.rs

Yugo yoga je performans nastao spajanjem poza sa sletova i soc-realisti??kih spomenika, sa pokretima fiskulture i joge. Pokret je pra??en zvukovima revolucionarnih pesama, te kombinacijom slogana i re??i iz Titovih govora i New age poruka o zdravlju i samospoznaji. Izvodi se kao ve??ba uz radio emisiju ili fonografski zapis ??? glas sa zvu??nika najavljuje poze i opisuje ve??be dok pokret vode sestre Sokolski u??ivo. Publika se poziva da se uklju??i u ve??bu, postaju??i tako sastavni deo performansa, ujedinjuju??i se zajedno sa performerima u kolektivno telo koje di??e i ve??ba kao jedno.
Yugo Yoga je do sada izvedena u Londonu (galerija Tate Britain), u Labinu, Puli, Umagu, Pazinu, Dalstonu, Plimutu, u Bristolu. U kontekstu Muzeja istorije Jugoslavije, performans Yugo yoga se reinterpretira i uz ve?? postoje??e Yugo yoga sekvence se kreiraju dodatni specifi??ni materijali ve??bi i teksta, direktno inspirirani istra??ivanjem muzejske gra??e.

“Tjelovje??ba je nekada predstavljala direktivu, to je bila vladina direktiva, koja je trebala ljude osposobiti za rad, za vojsku, za gradnju nove dr??ave i to su preuzeli iz SSSR. Tada je to bila direktiva, a danas umjetni??ki izbor” obja??njava autorka Lara Rito??a Roberts. “Umetnice ??ele da podsete na va??an deo identiteta u ??ijem stvaranju je svakako veliki uticaj imala upravo fiskultura i sletovi. Celokupna fizi??ka kultura u biv??oj SFRJ je bila jaka. ??elimo da se publika uklju??i da bi to vreme pro??ivela jo?? jednom kroz svoje telo. Ne bi li se ti mi??i??i setili ne??ega ??to je bilo. Ovaj performans istra??uje kompleksnost cele situacije, prisutne elemente nostalgije, ironije i agresije i jedan jako kompleksan osje??aj prema tim doga??ajima.”

Projekat se realizuje uz podr??ku Rekonstrukcija ??enskog fonda i Evropske kulturne fondacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s