Gradona??elnik podr??ao golotinju na ulici (VIDEO)

Godi??nji globalni doga??aj koji je pokrenut da bi se skrenula pa??nja na sigurnost biciklista i pe??aka u saobra??aju pokrenut je 2004., a ove godine se odr??ao i u Portlandu.
??ta je u tome neobi??no?
Radi se o goloj vo??nji na biciklima.
Nedavno je sli??na manifestacija odr??ana u Londonu, a na njoj je u??estvovalo oko 1.000 biciklista koji su se usred dana provozali ulicama i parkovima.
Ali, po??to Portland voli da se hvali da je glavni biciklisti??ki grad sveta, u tamo??njem doga??aju je u??estvovala nepregledna kolona od nekoliko hilja biciklista.
Portland je poseban po tome ??to u festivalskom raspolo??enju ??ivi ceo grad, a biciklisti nakon same vo??nje u??estvuju u brojnim zabavama po gradu na kojima je ode??a ??? stvar izbora.
Ovakvo skretanje pa??nje na problem sigurnosti u saobra??aju i zavisnost od neobnovljivih izvora energije podr??ao je i gradona??elnik Portlanda, iako nije u??estvovao u vo??nji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s