Ratno raspore??ivanje u Srbiji

Ta osoba je istra??ivanjem na internetu, a i preko svojih kontakata, do??la do saznanja da se radi o formiranju ili obnovi neke vojne jedinice rezervista u Po??arevcu u slu??aju rata – rekla je za Danas Sonja Biserko, predsednica Helsin??kog odbora za ljudska prava.

Prema njenim re??ima, mu??karac, ??iji identitet ova NVO ??eli da za??titi, u pismo je naveo da ne ??eli i ne??e da bude deo ratne rezerve, ve??ho??e da ostvari svoje ljudsko pravo da ne nosi oru??je ni pod kakvim uslovima, a kamoli da ga neko ???raspore??uje??? za potrebe rata.

U pismu, u koje je i Danas imao uvid, taj mu??karac je naveo da se pla??i nov??ane ili zatvorske kazne u slu??aju neodazivanja pozivu. ???Dr??ava koja, za sve godine mog detinjstva do sada, kada sam ve??odrastao ??ovek koji ima 31 godinu i planira porodicu, nije mi pru??ila uslove da sebi stvorim pristojan ??ivot, ima smelosti da tra??i da budem deo rezervista u slu??aju rata. I pri tom mi preti finansijskom ili kaznom zatvora u slu??aju da to ne ??elim. Ne znam da li me vi??e obuzima strah ili ljutnja???, pi??e u pismu koje je dobio Helsin??ki odbor.

Tako??e je navedeno da se ta osoba ve??obratila Kancelariji komesara za ljudska prava UN i beogradskom Centru za antiratnu akciju.

Ministarstvo odbrane Srbije, koje smo pitali da li je ta??no da se formira ili obnavlja vojna jedinica u Po??arevcu i koliko je poziva upu??eno, kao i kakva prava ima osoba koja ne ??eli da se odazove ovom pozivu, do danas nije odgovorilo na na??a pitanja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s