Odgovor na tekst o nasilju nad uli??nim psima

Crni

Ja razumem tvoju frustraciju, jer i sama “komuniciram” sa velikim brojem uli??nih pasa u Beogradu, a u martu ove godine sam i usvojila jednog prelepog usamljenika koji nije ??iveo u ??oporu, i kojeg niko nije hteo da usvoji jer nije bio ku??e. Sada svi prilaze i govore: kako lep pas. Na ulici to nisu videli. Ni u jednom gradu u kome sam ??ivela nema toliko frustriranih ??ivotinja na ulici kao ovde. Pravi je holokaust. 

 

 

Ono što pak mene mu??i kad ??itam emocijama nabijene tekstove poput tvog, je što imam utisak da u tom tvom besu prema ljudima koji nisu u stanju da prihvate civilizacijsko kulturološko dostignu??e – pa da ne tuku slabije od sebe (isto se odnosi na ugro??ene ??ene i decu, pedere i Rome u ovom gradu), ima mnogo više od tvoje ??elje da skreneš pa??nju na u??asan polo??aj pasa u Beogradu. Ti si dosta besan. Hrabar, ali besan. 

 

 

To si ovde i izrazio nazivaju??i pomahnitalog ??oveka pogrdnim imenima i sl…nije da se gadim tog re??nika, naprotiv. I to je ok. I ja bih mo??da tako popizdela, ali ne na papiru. No, to ne rešava stvar. Samo ??eš dobiti gomilu lajkova Fejzbu??kih pasoljubaca, i aktivista sa weba, al teško da ??eš dospeti u javnost. I to sve zbog na??ina na koji si reagovao, povre??en scenom koju si video. 

 

 

Trebao si uhvatiti tog tipa ili ga pratiti i prona??i gde ??ivi pa prijaviti policiji. To mo??da deluje utopisti??ki u Srbiji. Ovde ljudi iz svoje malodušnosti, mrtvila, nereagovanja, i glave pune iluzije o tome kako je bilo kakav gra??anski otpor nemogu?? – ne rade takve stvari – ve?? se obi??no, uzaludno tuku s prestupnicima. Ja kao ??ena ne bih mogla da se suprotstavim tom tipu snagom svoga tela, kao ti muškarac, kome je odmah proradio muški kulturološki obrazac “razra??unavanja na licu mesta” koji ovde nazivaš adrenalinskim šokom. I ??enama radi adrenalin, znaš. Adrenalin na adrenalin ne rešava stvar. Pamet rešava stvar. 

 

 

Htela bih da iskomentarišem i ovo što si rekao, a što je intoniralo ceo tvoj tekst, da psi “…laju na ljude, jer su im neki ljudi, nekad u??inili, neko zlo.”

 

 

Psi u najve??em broju slu??ajeva NE LAJU na ljude zato što im je neko nekad u??inio ZLO, jer da je tako mnogi bi uli??ni psi mnogo više, naizgled bezrazlo??no kidali meso s kostiju slabijima od sebe – uklju??uju??i i ljude. 

Kad si to napisao nisi se baš pokazao kao vrsni poznavalac pse??e psihologije (ne ka??em da nisi). No, oni koji manje od tebe znaju, koji psa nikad nisu imali – skonta??e to ovako: PSI SU AGRESIVNI JER SU MALTRETIRANI. A gde god da se pojavi agresija u pri??i, ima i straha. Dakle, po meni, govore??i tako o psima, i isti??u??i to kao razlog pse??eg lajanja, doprinosiš širenju straha od pasa na ulici. Kad slede??i put budu videli psa koji laje, plaši??e se, jer, ko zna, mo??da je pas poludeo jer je zlostavljan.

 

 

Psi su teritorijalne ??ivotinje (kao i ljudi – sude??i po tome da je u ovom tekstu identitet Banjice tebi bitan), a teritoriju obele??avaju kao i sve ??ivotinje – ekskrementom i glasanjem. 

To bi ipak bio jedan pribli??niji razlog zašto psi laju na ljude – i trebao si na tome da insistiraš kada si branio psa u ovoj pri??i. 

 

 

Tome što govorim ide u prilog i ljudsko iskustvo s treniranjem pasa. Pse ne bi trebalo poistove??ivati s ljudima i ljudskom psihologijom jer oni nemaju mozak poput nas, niti stvarnost do??ivljavaju kao mi, tako da se ne sla??em s tim da pas ide i proizvoljno laje na ljude jer im je neko nekad u??inio zlo kakvo ti opisuješ u pri??i. Pse najviše iritira neprirodno okru??enje u gradu – smrad, buka, i sli??no. Psi tako??e ??uju i osete nešto što mi ne osetimo, pa je mogu??e da pas koji laje ima neki nama nedoku??iv razlog zašto to radi. 

 

 

Tako??e mislim da bi bilo bolje samo re??i da postoje istraumirani psi, i ne povezivati pse??i, nama bezrazlo??ni lave??, sa agresijom, poreme??enoš??u – i psihi??ki bolesnim psima (takvi psi su zaista retki).

Kad imaš takvu ideološku potku dok braniš pse od necivilizovanih ljudi, ne ??iniš psima nikakvu uslugu – samo širiš zablude o psima. Verujem da ti to nije cilj.

 

 

Psi laju jer su teritorijalne ??ivotinje, i jer izme??u ostalog lajanje jeste jedna vrsta komunikacije. 

 

 

A ljudi koji ??ive pod terorom novinskih huška??kih naslova o agresivnim psima u BG (novine su pune malicioznih sranja o uli??nim psima), i u nezadovoljstvu i stresu oko sopstvenih ugro??enosti ne??e na ovaj na??in dobiti pouku o tome kako da se ponašaju kad na ulici sretnu takvog psa. 

 

 

Kao što ne??e ovaj tip dospeti u novine jer je umlatio ??ivotinju, niti ??e iko od nas, koji brinemo o psima – isterati tu pri??u do kraja, ispratiti naplatu kazne tom nasilniku.

 

 

A krajnje je vreme da to neko uradi. Neko mora u zatvor i to mora na svim vestima da bude da bi se pokazao primer ljudima da takvo ponašanje nije po??eljno.

 

 

Ko ??e to da izgura? 

 

 

Predla??em ti da, ukoliko mo??eš, pošto si hrabar da se suo??iš s njim, na??eš tog tipa i podneseš prijavu. I da kontaktiraš još neku organizaciju koja bi ti u tome pomogla. 

 

 

Umesto da misliš da si jedini koji je ogor??en – u??ini nešto konkretno – umesto da se biješ s budalom, uzmi pa izguraj to sranje kojem si prisustvovao. 

 

 

I na kraju: Šta je bilo s pretu??enim psima??? 

 

 

Kako ono ka??u: onaj ko kazuje istinu, po??inje da dela. (Facts do not cease to exist because they are ignored.)

 

Komentarisala na Kreten iz komšiluka


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s