Kad porastem bi??u Nole

SoundCloud conversion to RSS provided by Cloud Flipper: [Web][Facebook][Donate!]

Kako funkcioni??u mediji u Srbiji danas? Kao web-??uta ??tampa. Jedina razlika izme??u rekla-kazala novinarstva i ovog dana??njeg web novinarstva je ??to novinari imaju Facebook i Twitter naloge pa neproverene i nekonkretizovane vesti dolaze u realnom vremenu.

O anga??ovanom novinarstvu ni re??i ni slova ni interpunkcijskog znaka! Mi??ljenje “novinara” ne postoji. U dana??njem slu??aju sa “KLADIM SE NA NOLETA” svi novinski ??lanci su u roku od 2 sata generisani u raznim glasilima, iz ovog svima vidljivog posta poslatog Radiju 021 od strane majke koja je ZAPRAVO i pogledala ??ta joj dete ??ita u ??koli.

Uklju??ila sam se negde oko podneva i pogledala na nekoliko mesta na portalima novinskih ku??a ??ta su napisali. Zanimljivo je koliko pau??alno su komentarisali taj slu??aj. U jednom momentu sam Novom Magazinu koji je tako??e celu viralnu vest preuzeo sa Facebooka i Twittera napisala slede??e:

@Novimagazin Ispravite to da se knjiga DELI! Knjiga se PRODAJE DECI u NS i za sada je u JEDNOJ ??koli potvr??ena distribucija. Ko??ta 430 din.

Potom su oni to ispravili. Kako je dan tekao, sve vi??e ljudi je zgra??avaju??i ili zajebavaju??i se na tekst problemati??ne pesme, delilo istu sliku na FB i TW. Oko 280 puta je ta ista slika i??la sa profila zabrinute majke u mejnstrim dru??tvenih mre??a.
Novinari su nastavili da kopaju po mre??i i pronalaze nove informacije. Niko od njih pak nije objavio o kojoj se ??koli radi, ko je odgovorni direktor i sli??no. Umesto toga, prvo su kontaktirali pesnika “koji svoje pesme ne obja??njava” pa Novakovu advokatsku falangu koja se bori za “odbranu Novakovog imena i za??titu dece” – pa i samog ministra kulture, a i ostale glave??ine na putu do njegovog preosve??tenstva Mita o Nadmo??nom Srbinu.

Ima li novinara koji je u stanju da napi??e kriti??ki tekst ili je va??e izve??tavanje sa weba na??in na koji vi nama poma??ete da saznamo ??ta ima novo na Fejsu? Ko koga ovde zajebava?

E moja realnosti Srbije, ROBOTI TE KREIRAJU!

http://soundcloud.com/cyberwanderlust/kad-porastem-bi-u-nole

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s