RECEPT! Kako na??tancati trendi ??lanak o odnosima me??u polovima

Ovaj ??lanak je napisala feministkinja Maya, autorka sa ameri??kog portala “Feministing” a ja sam ga prevela na srpski jezik radi lakšeg razumevanja, za naše novinare i novinarke. Recept tako??e va??i i za štancanje tekstova na srpskom jeziku na portalima poput Blic ??ena, Super ??ena i ostalim mestima gde se ??enama dele besplatni saveti kako da se NE PONAŠAJU. Ionako preuzimate ??lanke sa stranih ??asopisa ali ih nikada ne potpisujete. Makar nau??ite da ih stru??no pravite kao što to oni rade. ;)

0_21_450_fightingcouple

Ilustrujte svoj ??lanak fotografijom beloputog para koji se sva??a

Suzanne Venker, ne??akinja Phyllis Schlafly i jedna od mojih omiljenih anti-feministica, pokazala nam je kako se to radi …

1) Dajte ??lanku “provokativan” naslov. Rat protiv muškaraca” bi trebalo da obavi posao.

2) Pretvarajte se da homoseksualci, lezbejke i trans osobe ne postoje.

3) Odaberite samo jednu statistiku koja podr??ava vašu tvrdnju. Na primer, uputite na anketu koja je nedavno prošlog prolje??a objavljena, a koja pronalazi da je udeo mladih ??ena koje tvrde da je uspešan brak jedna od najva??nijih stvari u njihovim ??ivotima, porastao sa 28% na 37% od 1997. godine, dok je me??u mladim muškarcima taj procenat pao sa 35% na 29%. Ignorišite sve druge nedavne studije koje pokazuju da su i muškarci kao i ??ene jednako ??eljni da se zaljublje, skrase i imaju porodicu, ako ne i više od ??ena. Umjesto toga, na temelju svojih intervjua sa “više stotina, ako ne i hiljada ljudi”, izvedite zaklju??ak da se muškarci “od braka masovno uzdr??avaju.” 

4) Razgovarajte o “dobrim muškarcima” i “muškaracima spremnim za ??enidbu, kao da su to pojmovi koji išta zna??e. Zanemarite ??injenicu da je institucija braka evoluirala (ah!) tako da više ne predstavlja socijalnu i ekonomsku nu??nost nego dobrovoljni odnos koji se temelji na ljubavi, i da se brak sve više ??ini zastarelim mnogim ljudima oba pola. 

5) Pretvarajte se da se feminizam samo bavi okrivljavanjem muškaraca za sve. Optu??ite feministkinje za “maltretiranje ameri??kih (srpskih) muškaraca“, za okrivljavanje muškaraca za ono “kada ljubav krene naopako“, za podstrekivanje ??ena da “razmišljaju o muškarcima kao o neprijateljima“, i za skidanje muškaraca i ??ena sa njihovih “pijedestala“. Ne priznajte da seksizam postoji. Napomenite da ??ene ??ine ve??inu radne snage, ali ne spominjite razlike u platama. Recite da su “??ene ljute“. Nadajte se da niko ne??e pitati da li bi one mogle imati neke dobre razloge da budu ljute.

6) Napravite sveobuhvatne esencijalisti??ke generalizacije o muškoj i ??enskoj “prirodi”. Napišite re??enice poput “??ene više nisu ??ene“. Neodre??eno aludirajte na neko sranje evolucijske psihologije da bi time opravdali to sve. Na primer: “Muškarci ??ele da vole ??ene, a ne da se takmi??e sa njima. Oni ??ele da i zaštite svoje porodice – to je u njihovoj DNA”. Ponašajte se kao da je to stvarna nauka.

7) Pretvarajte se da je ??ak mogu??e da ??e ve??ina ??ena “dopustiti” muškarcima da ih izdr??avaju. Da biste to u??inili, ignorišite dosta istorijskih i ekonomskih ??injenica. Ne priznajte da su ??ak i pre nego je feminizam nazvan svojim imenom u 1970. mnoge ??ene oduvek radile iz finansijskih potreba. Napravite referencu na “izrabljivanje u kancelariji” i “uravnote??en ??ivot” da zama??ete ??injenicu da pozivate porodice da se oslanjaju na jednu platu kada minimalna plata u ovoj zemlji nije dovoljna ni da pokrije stanarinu. Nastavite da se pretvarate da to nije šala.  

8) Ubacite u sve to “ru??ni rad” o kulturi otvorenih veza i slobodnog su??ivota radi balansa u ??lanku. Imate puno primera koji ??e vas voditi u vezi sa ovim. Ono što je najva??nije, ne zaboravite pretpostaviti da uopšte ??ene ne vole seks te da brak magi??no pretvara muškarce od “ve??itih ne??enja” u odgovorne odrasle osobe. Napišite retke poput “Feminizam jako dobro slu??i muškarcima: oni sad mogu imati seks ve?? na prvom sastanku, pa ??ak i ??iveti sa svojim devojkama bez odgovornosti bilo koje vrste“.  

9) Recite ??enama da “se predaju” tradicionalnim rodnim ulogama za svoje vlastito dobro. Podsetite ih da ne mogu imati sve, te ih pozovite da prestanu pokušavati. “Sve što one moraju u??initi je – predati se svojoj prirodi – svojoj ??enstvenosti – i pustiti muškarcima da se predaju svojoj”. Ignorišite ??injenicu da je ista anketa koju ste navodili na po??etku svog ??lanka utvrdila još jedan zna??ajan pomak od 1997. godine – 66% mladih ??ena sada rangiraju svoje karijere visoko na svojoj listi ??ivotnih prioriteta, u odnosu na 59% mladih muškaraca. Ostanite pri tome da ??ene mogu dobiti ono što stvarno ??ele samo ako odustanu od onog što misle da ??ele.

10) Prona??ite neki na??in da opravdate sopstveno licemerje – to što ste ??ena koja za ??ivot zara??uje govore??i drugim ??enama da ne rade za novac.

End_patriarchy_design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s