O “nerazumnoj ??eni” i ostalim patrijarhalnostima

Citat iz “Rodni ??vor – rasplitanje našeg patrijarhalnog nasle??a” od Allan G Johnson

 

Izazov za pojedince – muškarce posebno – je u tome da shvate šta to zna??i biti uklju??en u patrijarhat i, stoga, tako??e uklju??en u posledice (patrijarhata) kao što je seksualno nasilje.

 Kada Susan Brownmiller piše u “Protiv naše volje“, da silovanje “nije ništa drugo nego svestan proces zastrašivanja kojim svi muškarci dr??e sve ??ene u stanju straha”, mnogi muškarci se time ose??aju uvre??enim jer misle da je to optu??ba da su svi muškarci silovatelji. Bez obzira na to šta zapravo Brownmiller misli, muškarci ne bi reagovali tako defanzivno, da su shvatili da “u??eš??e” u sistemu patrijarhata ne odra??ava nu??no njihove li??ne motive i ponašanja.

Bez obzira na to da li ja, kao pojedina??ni muškarac, silujem nikoga, povezan sam sa obrascima nasilja kroz koje to drugi muškarci rade. Povezan sam i samo zato što u??estvujem u društvu koje podsti??e seksualnu dominaciju, objektifikaciju i eksploataciju ??ena, društvu koje normalizuje i podr??ava seksualno nasilje kao obrazac ponašanja.

Bilo da li??no podsti??em ili podr??avam ovakvo ponašanje je neva??no. To da su ??ene, na primer, sklone da se plaše i da mi se stoga pot??injavaju samo zato što su me identifikovale kao muškarca, ili da od mene tra??e zaštitu od drugih muškaraca, ili da ograni??e svoju slobodu kretanja, na na??ine koji su po meni nepotrebni, sve to uti??e na mene, bez obzira na to šta ja mislim, kako se ose??am, ili kako se ponašam.
U takvom svetu, biti u mogu??nosti da se slobodno šetaš no??u ili gledaš ljude u o??i i osmehuješ se kada pro??eš pored njih ulicom ili se obla??iš kako ti se dopada, postaje privilegija upravo zato što je jednima uskra??ena a drugima dozvoljena, i privilegija postoji bez obzira na to da li je ljudi do??ivljavaju kao takvu. To da ja ne silujem ??ene ne zna??i da ne u??estvujem u patrijarhalnom društvu koje promoviše muške privilegije i muško nasilje kao sredstvo za kontrolu ??ena.

Ipak “muške privilegije i muško nasilje” su TAKO??E sredstvo za kontrolu I SAMIH muškaraca.

Ako mislimo o problemima kao što su nasilje na na??in koji uzima u obzir i mo?? sistema i zna??aj naše uloge u njemu, izbor sa kojim se suo??avamo postaje nam jasniji. Izbor nije u tome da li da budemo uklju??eni u privilegovanost i ugnjetavanje. Ne radi se o prihvatanju krivice za sistem koji mi sami nismo mi stvorili. Niti je izbor oko toga da li da postanemo bolji ljudi da bi mogli da sebe vidimo iznad i izvan seksizma kao društvenog problema.

Izbor je se nalazi u na??inu na koji u??estvujemo u ovom sistemu druga??ije, tako da mo??emo da pomognemo ne samo da promenimo sebe, ve?? i svet koji oblikuje naše ??ivote i, a koji je zauzvrat, oblikovan našim ??ivotima. Kona??no, izbor je u sopstvenom osna??ivanju da preuzmemo svoj deo odgovornosti za patrijarhalno nasle??e koje smo svi mi nasledili.

 

Po mom mišljenju, izbor je u tome da ne pristanemo na sve one patrijahalne obrasce kojih postanemo svesni i koje mo??emo da izbegnemo u svom ??ivotu. Akcija! To je ono na šta autor misli kada ka??e  “da se osna??imo”. Da parafraziram George Bernard Shaw : “Napredak zavisi od nerazumne osobe (??ene) koja pokušava da svet prilagodi sebi.”

via Iva Galevska 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s